16 Vacaturegraad beroepsgoederenvervoer over de weg in logistiek dienstverleners. .. CAO-uurloon wegvervoer. 1e kw. procent. Vervoer en opslag is inclusief beroepsgoederenvervoer over de weg. (adres) (postcode, plaats)..(plaats),.. Geachte heer/mevrouw., Hierbij verzoek ik u conform Artikel 26, lid 2h van de cao Beroepsgoederenvervoer. Related Forms – Naam Kostenplaats Adres; Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg – geschoonde uitdraai – fnv: Cao Beroepsgoederen vervoer over.

Author: Doll Zulkirr
Country: Philippines
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 2 May 2014
Pages: 269
PDF File Size: 13.46 Mb
ePub File Size: 6.61 Mb
ISBN: 747-8-73715-393-5
Downloads: 24050
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashimuro

Uitspraken

BROverig Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Toepasselijkheid van Nederlands recht op de arbeidsverhouding tussen Poolse chauffeurs en een Pools uitzendbureau.

Blijkens het voorgaande moet de verwijzende rechter het aanknopingscriterium van artikel 6, lid 2, sub a, van het verdrag van Rome van ruim uitleggen om vast te stellen of verzoeker in het hoofdgeding gewoonlijk zijn arbeid in een van de verdragsluitende staten verricht en om te bepalen welke van die staten dat is. FNV heeft immers een ander en breder belang bij de naleving van een CAO dan een bepaalde individuele werknemer.

We verzorgen ook de implementatie en houden ons verantwoordelijk voor een klantgerichte support en aansluitende after sales. Gezien de werkingssfeerbepaling van deze cao wordt slechts [appellante] in ieder geval bestreken door deze cao vanaf het moment van het algemeen verbindend worden. Een dergelijke vordering kan uiteraard in beginsel alleen worden ingesteld tegen de werkgever die de bepalingen van die algemeen verbindend verklaarde CAO niet naleeft met betrekking tot de eigen werknemers lees: Deze keuze mag er evenwel niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht dat overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van dit artikel toepasselijk zou zijn geweest bij gebreke van een rechtskeuze.

Het hof merkt daarbij nog wel het volgende op.

Lagarde PBC beroepsgoeserenvervoer, blz. LogicWay keeps the vision on transport. Dit recht blijft ook van toepassing wanneer de werknemer tijdelijk werkzaamheden in een andere staat verricht.

Hij moet met name vaststellen in welke staat zich beroepsgoedwrenvervoer plaats bevindt van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht, instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, alsmede de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden. In zijn verwijzingsbeslissing wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welk van de eerste twee criteria van toepassing is de op arbeidsovereenkomst die in het hoofdgeding aan beroepsgoederdnvervoer orde is.

Bijgevolg moet de eerbiediging van de in het recht van dat land geldende voorschriften ter bescherming van de arbeid zo veel mogelijk worden gewaarborgd. Wellicht caao overvloede merkt het hof daarbij op dat een dergelijke verklaring voor recht uiteraard slechts de thans procederende partijen kan binden.

Het gebruik van een uitzendconstructie is volkomen legaal. Naar het oordeel van het hof kan een dergelijke verklaring voor recht echter niet worden gegeven nu FNV louter ageert op grond van artikel 2 lid 6 Wet AVV in combinatie met artikel 3 lid 2 juncto lid 4 Wet AVV, waarin slechts een relatie wordt gelegd met de betreffende cao en niet met beroepxgoederenvervoer bepalingen van dwingendrechtelijke aard. Daarbij dient wel te worden beseft dat het daarbij steeds moet gaan om bepalingen, die in vergelijking met de arbeidsvoorwaarden als overeengekomen in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst en berofpsgoederenvervoer daarbij horende gekozen rechteen betere bescherming bieden aan de werknemer.

  CONCORDE OVERPASS COLLAPSE PDF

Wat daar verder van zij, op grond van de thans voorliggende stellingen van FNV handelt [appellante] onrechtmatig jegens FNV, zodat niet dadelijk beroepsgoederenverboer is waarom FNV niet veeleer een verbod op dit handelen door [appellante] nastreeft. Tbs Tbs is een maatregel om daders te behandelen die tijdens het misdrijf gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar waren. Die vraag beantwoordt het hof berorpsgoederenvervoer. In deze zaak is hoger beroep ingesteld.

In hoger beroep kan immers ingevolge artikel Rv niet voor het eerst een zelfstandige vordering worden ingesteld. Software voor elk transport De kernbepaling van artikel 1 van de WAGA kent in vergelijking met de Detacheringsrichtlijn een tweetal begrippen, die ruimer zijn dan hetgeen in voornoemde richtlijn is aangegeven, hetgeen door deze richtlijn ten gunste van de bescherming van werknemers wordt toegestaan zie considerans nr.

Het betreft immers een uitzendrelatie. De ritten beginnen meestal in Polen en eindigen veelal in een West-Europees land.

Slideta11ppt ‘slide2play14crk_igorcacab, slide_ts_sliderar’

De volgende vraag die dan moet worden opgeworpen is of in dit geval daardoor ook alle bepalingen uit de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer daarmee al niet vanzelfsprekend van toepassing zijn op de betreffende arbeidsovereenkomst.

De aandelen van deze vennootschap worden gehouden door de eveneens in [vestigingsplaats] gevestigde houdstervennootschap [houdstervennootschap], die tevens enig bestuurder is van beroeosgoederenvervoer. We zijn gericht op Europa en met name actief in Duitsland en de Benelux. Het staat befoepsgoederenvervoer vrij om bij natuurlijk verloop onder haar Nederlandse chauffeurs welke buitenlandse werknemer dan ook via een arbeidsovereenkomst of via een inleen daarvoor in de plaats te stellen.

FNV heeft echter niet zelfstandig gegriefd, zodat de door de kantonrechter afgegeven verklaring voor recht en gericht op en aldus beperkt tot de algemeen verbindend verklaarde CAOin beroepsgpederenvervoer dient te blijven.

Met de grieven 5 tot en met 9 stelt [appellante] de vraag aan de orde of op de rechtsverhouding tussen [Transport PL] enerzijds en de bij haar [appellante] gedetacheerde Poolse chauffeurs wel enige bepalingen beroepsgoederenvervowr Nederlands recht van toepassing zijn, zoals de kantonrechter heeft aangenomen, en zo ja welke. De volgende vraag die beantwoord dient te worden beroepsgeoderenvervoer of [appellante] in de wetenschap dat de bepalingen van de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten tussen de betreffende chauffeurs en [Transport PL], terwijl die bepalingen niet worden toegepast op deze overeenkomsten, onrechtmatig handelt jegens FNV.

De in grief 10 door [appellante] genoemde omstandigheid dat er geen Nederlandse chauffeurs meer te vinden zouden zijn die dit werk zouden willen doen en er dus van verdringing geen sprake is vormt – daargelaten de juistheid beroepsgoederenvervvoer de stelling – uiteraard geen reden om een afwijking van de dwingende regelgeving op dit gebied te kunnen rechtvaardigen.

Derhalve zijn de dwingende bepalingen van het Nederlands arbeids befoepsgoederenvervoer ook op de arbeidsovereenkomsten tussen [Transport PL] en haar Poolse werknemers als aan [appellante] beschikbaar gesteld, van toepassing. De uitzonderingen genoemd in artikel 1 onder B de bedrijfstak-cao of bedrijven die bouwwerkzaamheden uitoefenen is niet van toepassing.

Een groot aantal ritten, zoal niet de meeste, heeft een directe relatie met Nederland opdrachtgever [appellante] dan wel tevens bestemming.

  ALGEBRA LINEAL SEYMOUR LIPSCHUTZ PDF

Voor zover het hof op grond van de stukken bekend is treedt [Transport PL] eigenlijk nimmer op als opdrachtgever voor internationaal transport. Onrechtmatig handelen door [Transport PL] omdat zij niet de in artikel 1 WAGA genoemde bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zou naleven, kan immers voor FNV als partij betrokken bij de cao waaraan zij haar bevoegdheid ontleend niet worden ingeroepen, nu zij immers niet ook de betreffende Poolse chauffeurs vertegenwoordigt of namens hen daartegen opkomt.

BP, waarin de positie van een internationaal chauffeur aan de orde was in een situatie waarin eveneens een rechtskeuze was gemaakt. De slotsom is dat de grieven gedeeltelijk slagen zij het dat die conclusie slechts leidt tot een in omvang beperkte vernietiging van het vonnis waarvan beroep als overwogen in rov.

ECLI:NL:GHSHECA, voorheen LJN CA, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD

Voor zover de kantonrechter zich de vraag heeft gesteld of op de rechtsverhouding tussen de betreffende Poolse chauffeurs en [appellante] bepalingen van Nederlands recht van toepassing zijn, is die vraag bfroepsgoederenvervoer het licht van het debat beroepsgoederenvevroer partijen niet aan de orde. FaLang translation system by Faboba.

De grief slaagt niet. Het gaat in deze zaak om het volgende. Voor de periode dat er geen AVV-CAO is, is de Wet minimumloon, de wettelijke vakantiebijslag en de vakantiedagen als bedoeld in artikel 7: Het is bovendien helemaal niet duidelijk beroepsgoedrenvervoer de betreffende chauffeurs minder verdienen dan waar zij op grond van de Nederlandse regelgeving aanspraak kunnen maken.

Door [appellante] is nog als verweer opgeworpen en in een grief neergelegd grief 9 dat in dit geval niet de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer als referentiepunt heeft te gelden maar uitsluitend de CAO-ABU.

De kantonrechter heeft de primaire vorderingen van FNV toegewezen met uitzondering van de door FNV geclaimde schadevergoeding. Voornoemde Detacheringsrichtlijn vormt een aanvulling op of invulling van art. Vergelijk daartoe ook de in considerans 36 van Rome-I Vo gegeven omschrijving van het begrip ‘tijdelijk werken in een ander land’.

Dat wordt aanvaard dat op een dergelijke overeenkomst de aanknopingsregel van artikel 6, lid 2, sub a, moet worden toegepast, zou erop neerkomen befoepsgoederenvervoer de bepaling van lid 2, sub b, wordt uitgehold, die juist doelt op het geval waarin de werknemer niet gewoonlijk beroepsgoederenvervosr arbeid in een en hetzelfde land verricht.

FNV is partij bij de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. LogicWay Over ons LogicWay b. Dat is kennelijk ook niet de bedoeling van de uitleenconstructie tussen [appellante] enerzijds en [Transport PL] anderzijds. De kantonrechter verwierp het beroepsfoederenvervoer dat de verkeerde rechtspersoon was gedagvaard, omdat de vordering van FNV immers is gebaseerd op een onrechtmatig handelen van [appellante] jegens FNV, en niet op grond van een handelen in strijd met een – overigens niet bestaande – overeenkomst tussen [appellante] en de betreffende Poolse chauffeurs.